Skip to main content

1 ALGEMEEN

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gelden deze voorwaarden voor elk verkoop- en/of leveringscontract tussen Get Fulfilment BV (hierna te noemen Get Fulfilment) en haar opdrachtgevers, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Get Fulfilment, voor de uitvoering waarvan door Get Fulfilment derden dienen te worden betrokken.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van Get Fulfilment zijn vrijblijvend.

2.2 Alle in een aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW en in Euro’s, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 Get Fulfilment is bij het bepalen van haar prijsstelling, investeringen, enz. uitgegaan van de door haar opdrachtgevers aan haar ter beschikking gestelde informatie, aantallen en omzetverwachtingen. Eén en ander conform de in offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichtingen. Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorzien, onverwacht en/of structureel meerwerk kan op basis van specificatie worden doorbelast.

2.4 Verkoop- en/of leveringsovereenkomsten komen tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de afnemer. Indien dit mondeling geschiedt, geldt de schriftelijke bevestiging door Get Fulfilment, onverminderd andere middelen, als bewijs van de opdracht.

2.5 Get Fulfilment hanteert voor haar prijsstelling de richtlijnen van de NEA index en behoudt zich het recht voor om maximaal twee keer per jaar de prijsafspraken voor haar dienstverlening aan de ontwikkeling daarvan aan te passen. Opdrachtgever zal daarvan minimaal 14 dagen voorafgaand aan de verhoging schriftelijk worden geïnformeerd. Wijzigingen in kosten van materialen, vervoer en andere specifiek voor opdrachtgever in te kopen diensten kunnen, onder toezending van een schriftelijk bewijs van die verhoging, onmiddellijk worden doorbelast.

2.6 Indien Get Fulfilment tevens als leverancier van materialen, verpakking en/of goederen optreedt, worden artikelwijzigingen, technische verbeteringen, wijzigingen in kleurstellingen of ontwerp zo spoedig mogelijk doorgegeven.

2.7 Onvoorziene afwijking ten aanzien van de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde aantallen en/of hoeveelheid werk kunnen door Get Fulfilment worden doorbelast aan opdrachtgever indien zulks niet toerekenbaar is aan Get Fulfilment.

3 LEVERING

3.1 Een overeenkomst tot levering bevat een geëffectueerde offerte waaraan eventueel een Service Level Agreement wordt toegevoegd.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Get Fulfilment het recht om diensten door derden te laten uitvoeren.

3.3 Get Fulfilment behoudt zich het recht voor een opdracht of de uitvoering daarvan te annuleren indien levering voor Get Fulfilment een niet te overzien en/of zich wijzigend financieel risico inhoudt.

3.4 De afgesproken doorlooptijden en servicelevels zijn steeds bij benadering en mede afhankelijk van aanleverwijze en -tijden van informatie, goederen, documenten, enz.

3.5 Opdrachtgever en Get Fulfilment dienen elkaar schriftelijk te informeren omtrent eventuele structurele oorzaken van vertraging in aan- of uitlevering. Aan overschrijding van de doorlooptijden of gebreken bij uitleveringen kan opdrachtgever noch afnemer recht op ontbinding respectievelijk schadevergoeding ontlenen.

3.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle verzendingen door Get Fulfilment verzorgd en geschieden deze voor rekening en risico van opdrachtgever. Alle met de verzending en het transport van de goederen verbonden kosten zoals bijvoorbeeld porto, vracht- en verpakkingskosten, alsmede vrachtverzekering zijn eveneens voor rekening van de afnemer. Verzending van de goederen geschiedt op de voor Get Fulfilment gebruikelijke wijze en onder de verantwoordelijkheid en leveringsvoorwaarden van de vervoerder. Eventuele extra diensten en verzekeringen worden tegen meerprijs verzorgd.

3.7 De te leveren goederen worden op de voor Get Fulfilment gebruikelijke wijze verpakt tenzij de afnemer schriftelijk een opdracht tot afwijkende verpakking heeft verstrekt.

3.8 Ter zake van door Get Fulfilment uit te voeren werkzaamheden dient opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande.

3.9 Tenzij anders overeengekomen geldt de overeenkomst altijd voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde opzeggen per einde van de lopende maand. Na opzegging geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

4 BETALING

4.1 Tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld, is de afnemer verplicht het factuurbedrag volledig te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt door reclamering niet opgeschort terwijl opdrachtgever tevens niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

4.2 De afnemer is door overschrijding van de in het Eerste lid van dit artikel genoemde betalingstermijn van rechtswege jegens Get Fulfilment in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.

4.3 In geval van betalingsachterstand na ommekomst van de in het Eeeste lid van dit artikel genoemde termijn, is de afnemer naast het gefactureerde bedrag van rechtswege een rente over dat bedrag verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met 3%.

4.4 Voorts is de afnemer aan Get Fulfilment alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien en zodra Get Fulfilment de vordering op de afnemer uit handen geeft ter incasso. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% met een minimum van ? 250,-.

4.5 Indien de afnemer de in lid 2 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt, is Get Fulfilment gerechtigd verdere leveranties en diensten op te schorten of te staken.

4.6 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair tot voldoening van door haar verschuldigde interest alsmede tot voldoening van de door Get Fulfilment gemaakte incassokosten e.d. en worden eerst na voldoening daarvan in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4.7 Op alle goederen van opdrachtgever welke Get Fulfilment onder zich heeft, heeft Get Fulfilment het recht van retentie zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens Get Fulfilment heeft voldaan. Eigendomsvoorbehoud, aanspraken van en/of verpanding aan derden worden door Get Fulfilment uitsluitend erkend, na voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover tussen Get Fulfilment en opdrachtgever.

5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Specifiek voor opdrachtgever aangekochte materialen en/of goederen alsmede materialen en/of goederen die reeds door Get Fulfilment voor opdrachtgever gebruikt zijn, worden niet door Get Fulfilment teruggenomen.

5.2 Get Fulfilment blijft eigenaar van alle door haar geleverde materialen of bewerkte goederen tot en met het moment van betaling.

5.3 Alle door Get Fulfilment in het kader van deze overeenkomst vervaardigde software en overige accessoires is rechtmatig eigendom van Get Fulfilment, ook na beëindiging van deze overeenkomst. Het is partijen niet toegestaan om een en ander, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, anders dan bedoeld in het van onderhavige diensten, te gebruiken of te doen gebruiken.

5.4 Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz., alsmede de te verzenden goederen, blijven eigendom van opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bij Get Fulfilment opgeslagen goederen niet verzekerd tegen diefstal, inbraak, brand, water, storm of andere weersinvloeden. Het risico van waardevermindering, beschadiging of tenietgaan van de zaken blijft te allen tijde bij u als eigenaar berusten. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een verzekering tenzij anders overeengekomen.

5.6 Indien wij aanleiding hebben om te vrezen dat de door u bij ons opgeslagen of afgeleverde zaken gevaarlijk, schadelijk of in strijd met wet of regelgeving zijn, bent u verplicht om de goederen direct op ons verzoek op te (laten) halen. Wij zijn in een dergelijk geval geen vergoeding van kosten of schade verschuldigd. Wanneer wij het transport verzorgen dan zullen deze kosten altijd verhaald worden op de opdrachtgever.

6 ZEKERHEDEN

6.1 Zowel voor als tijdens de uitvoering van overeenkomsten heeft Get Fulfilment het recht van de opdrachtgever te eisen dat (aanvullende) zekerheid voor betaling wordt gesteld.

6.2 Het verzorgen van incassowerkzaamheden door Get Fulfilment namens opdrachtgever geschiedt op een speciaal voor de opdrachtgever geopende derdenrekening bij de reguliere hoofdbank van Get Fulfilment. Opdrachtgever machtigt hierbij Get Fulfilment daartoe. Incasso geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever conform door opdrachtgever opgedragen frequenties en aanmaanprocedures.

6.3 Indien Get Fulfilment voor of namens de opdrachtgever uitbetaling verricht, dient opdrachtgever Get Fulfilment bij het verstrekken van de opdracht te voorzien van een toereikend rekeningsaldo op de onderhavige derdenrekening om de werkzaamheden conform overeenkomst uit te kunnen voeren.

6.4 Opdrachtgever ontvangt maandelijks een specificatie van de geldbewegingen, storno’s, enz. De bankkosten en -provisies verbonden aan het verzorgen van dit financiële fulfilment, worden direct met het rekeningsaldo verrekend. Get Fulfilment behoudt het recht om, bij het overmaken van gelden aan opdrachtgever, het saldo van eventuele openstaande facturen aan opdrachtgever te verrekenen.

7 RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Elk recht van reclame vervalt indien geconstateerde gebreken niet binnen 7 dagen na uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan Get Fulfilment zijn gemeld.

7.2 Get Fulfilment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade of productschade, die de opdrachtgever leidt in verband met door of via Get Fulfilment geleverde goederen of diensten. Evenmin aanvaardt Get Fulfilment aansprakelijkheid voor enige schade waarvoor de opdrachtgever door derden aanprakelijk wordt gesteld. De opdrachtgever vrijwaart Get Fulfilment van elke aanspraak van derden wegens schade in verband met door of via Get Fulfilment aan de afnemer geleverde goederen, materialen of diensten.

7.3 Alle adviezen, aanbevelingen, gegevens, toelichtingen, enz. die Get Fulfilment verstrekt aangaande de organisatie, uitvoering en voortvloeisels van activiteiten waaraan Get Fulfilment materialen en/of diensten levert, zijn indicatief en vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Get Fulfilment geen aansprakelijkheid voor de schade die opdrachtgever of afnemer lijdt, ondermeer als gevolg van belastingwetgeving of andere door de overheid of bevoegde instanties opgelegde bepalingen, dan wel ingenomen standpunten.

8 OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht is Get Fulfilment gerechtigd elke order te annuleren of op te schorten. In geval van een annulering of opschorting als hiervoor bedoeld kan de afnemer geen recht doen gelden op enige schadevergoeding. Indien de overmacht naar oordeel van Get Fulfilment van tijdelijke aard is, heeft Get Fulfilment het recht haar prestaties op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De opdrachtgever is niet gerechtigd in een dergelijk geval de overeenkomst te laten ontbinden. Indien Get Fulfilment van mening is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal Get Fulfilment zulks schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen en zal de overeenkomst door die schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn.

8.2 Onder overmacht is ondermeer -doch niet alleen- te verstaan: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking, uitsluiting, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van de goederen en andere belemmeringen, zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend, oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, inkrimping van de productie, requisitie van voorraden, grondstoffen of fabrieksvermogen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer.

9 OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN

9.1 In navolgende gevallen heeft Get Fulfilment het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht Get Fulfilment’s verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting: indien opdrachtgever haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Indien het faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd danwel opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele is gesteld of failliet is verklaard.

9.2 Get Fulfilment heeft het recht de opschorting van haar werkzaamheden en het blokkeren van de afgifte van goederen, gelden en de producten van haar werk eerst ongedaan te maken nadat opdrachtgever aan al haar financiële en contractuele verplichtingen heeft voldaan.

10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Get Fulfilment en afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, worden in eerste aanleg berecht door hetzij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam hetzij, indien het geschil onder bevoegdheid van de Kantonrechter valt, door de bevoegde kantonrechter. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn te vinden op www.GetFulfilmentfulfilment.com.

Aanvullende voorwaarden voor direct klanten.